آدرس:
اهواز، شهرک صنعتی شماره ۴، خیابان فن آوران، واحد ۲۲

کد پستی:
۶۱۷۷۸۶۳۴۵۷

تلفن تماس:
۰۶۱-۳۲۹۰۷۷۳۰
۰۶۱-۳۲۹۰۷۷۳۱

فکس:
۰۶۱-۳۲۹۰۷۷۳۲

:Email
info@ksi-co.com
kherad_sanat@yahoo.com