محصولات

Products Made bu Machining
Fluid Ends of Mud Pump
Rotating Control Head

مشتري ها

شرکت ملی حفاری ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت لوله سازی اهواز
شرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت لوله سازی اهواز
شرکت حفاری شمال